Voorwaarden

 1. Aanmelding vindt plaats door inzending van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Bij het inschrijfformulier sluit u 3 pasfoto's in. Ook maakt u tegelijkertijd € 150,00 inschrijfgeld over naar INGbank ter attentie van: J.de Wolf -  IBAN: NL91 INGB 0000 2794 88, BIC: INGBNL2A
Er is sprake van inschrijving wanneer zowel het aanmeldingsformulier als het inschrijfgeld in het bezit zijn van MEDIATOR.

2. Telefonisch kan alleen gereserveerd worden. Wij houden dan gedurende 10 dagen een plaats voor u vrij.

3. Na volledige inschrijving door u en aanname door Mediator is afmelden niet meer mogelijk en blijft u het restant van het volledige lesgeld schuldig. 

4. Bij de inschrijving krijgt iedere cursist/student een studentnummer dat op alle correspondentie met MEDIATOR dient te worden vermeld.

5. MEDIATOR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in lestijden en data.

6. Zo gauw bekend is of de opleiding doorgang kan vinden en of u geplaatst kunt worden ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Eventueel wordt u op een wachtlijst geplaatst. MEDIATOR behoudt het recht voor om zonder opgave van redenen cursisten/studenten te weigeren. Indien dit het geval is ontvangt deze voor de eerste les datum bericht en wordt het gestorte inschrijfgeld en cursusgeld gerestitueerd.

7. Uiterlijk 6 weken voor aanvang van de opleiding moet het lesgeld en de materiaalkosten volledig voldaan zijn.

8. De opleidingen en cursussen vinden plaats in Breda. In de meeste gevallen op Wethouder van Haperenstraat 32. Indien het adres afwijkt wordt u hiervan voor de desbetreffende les op de hoogte gesteld.

9. De opleidingen en cursussen die overdag gegeven worden beginnen in het algemeen om 10.00 uur tot 12.30 uur en vanaf 13.00 tot 15.30 uur.  De avondopleidingen en avondcursussen beginnen om 19.30 uur tot 22.00 uur.

10. Indien u een module volgt kan het huiswerk tot 14 dagen na de laatste les opgestuurd worden voor correctie.

11. Indien u 8 weken voor de eerste les datum annuleert, wordt het reeds gestorte inschrijfgeld/cursusgeld en de materiaalkosten eenmalig gereserveerd tot de eerst volgende opleiding of module; daarna vervalt het.

12. De cursist/student mag het cursusmateriaal uitsluitend zelf gebruiken. Het lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDIATOR.

13. Toetsing en examens. Een toets is een onderdeel van het examen. In het lesgeld van de jaaropleiding is examengeld voor alle toetsen en het examen opgenomen. Bij de modules en specialisaties kunt u vrijwillig inschrijven voor de toetsen. Hiervoor is apart examengeld verschuldigd. Aan het begin van de jaaropleiding wordt het complete examenreglement aan de student uitgereikt. 

14.  De data worden per cursusjaar vastgesteld. De data van de toetsen voor de jaaropleiding worden in het lesrooster opgenomen. De data voor de herkansingen, losse modules en specialisaties worden per half jaar vastgesteld en gepubliceerd in het MEDIATOR mededelingenblad.

15. Indien u niet op de vastgestelde datum deelneemt aan een toets of examen of voor het betreffende examen een onvoldoende haalt, kunt u inschrijven voor een herkansing. Voor herkansingen van alle examens, zowel de opleiding, modules en specialisaties is opnieuw examengeld verschuldigd.

16. Met eventuele klachten over de opleiding/modules kan de cursist zich schriftelijk wenden tot de directie van MEDIATOR.

17. De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. 

"Alle kennis kan bij je gebracht worden,
maar je moet wel zelf de deur open doen."

All copyrights reserved / Alle kopierechten voorbehouden, 1989 - 2017, Mediator-Aromatherapie

Wethouder van Haperenstraat 32, 4813 AM, Noord-Brabant, Breda, Nederland, the Netherlands,
Telefoon(+31)76 - 5 21 28 16, mobiel (+31)6 47 04 42 22